TIBBİ MİKOLOJİ DERNEĞİ

1. ULUSAL TIBBİ MİKOLOJİ SİMPOZYUMU:

GELENEKSEL VE YENİ TANI YÖNTEMLERİ

26-27 Nisan 2013

İzmir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi

Düzenleyen

Tıbbi Mikoloji Derneği

 

Düzenleme Kurulu

Emel TÜMBAY (Başkan)

Süleyha HİLMİOĞLU-POLAT (Genel Sekreter)

Ramazan İNCİ (Sayman)

Sevtap ARIKAN

Duygu FINDIK

Macit İLKİT

Ayşe KALKANCI

Semra KUŞTİMUR

Dilek Yeşim METİN

Yıldız YEĞENOĞLU

 

 

P R O G R A M

 

26 Nisan 2013, Cuma

 

09.30 – 10.00         Oturum 1:     Açılış

10.00 – 10.30         Ara

10.30 – 12.00         Oturum 2  

 

Oturum Başkanları: Ramazan İNCİ (İzmir) ve Feza OTAĞ (Mersin)

10.30 - 10.50             Klinik örnek seçimi, alınması, saklanması ve gönderilmesi

                                    (Nedret KOÇ) (Kayseri)

10.50 - 11.10             Örneklerin mikroskobik incelenmesi (direkt, boyalı)

                                    (Esin AKTAŞ) (Erzurum)

11.10 - 11.30             Kültür ve identifikasyon  (geleneksel)

                                    (Zülal AŞÇI-TORAMAN) (Elazığ)

 

11.30 – 12.00           Tartışma

 

12.00 – 13.30           Öğle Yemeği

 

13.30 – 14.30           Oturum 3 

Oturum Başkanları: Semra KUŞTİMUR (Ankara) ve Beyza ENER (Bursa)

13.30 – 13.50           İdentifikasyonda yarı-otomatize ticari sistemler ve mass spektrometri

                                   (Çağrı ERGİN) (Denizli)

13.50 – 14.10           Serolojik tanı

                                   (Dilek Yeşim METİN) (İzmir)

14.10 -14.30             Tartışma

 

14.30 – 15.30            Ara

 

15.30 – 17.00            Oturum 4

Oturum Başkanları: Macit İLKİT (Adana) Sema KEÇELİ (İzmit/Kocaeli)

                                    Serbest Bildiriler (Poster Tartışması)

17.00 – 19.00            Serbest

 

19.00 – 23.00           Akşam Yemeği

 

 

27 Nisan 2013, Cumartesi

 

09.30 – 10.30      Oturum 5       

Oturum Başkanları: Yıldız YEĞENOĞLU (İstanbul) ve Aydın KARAARSLAN (Ankara)

09.30 – 09.50            Moleküler tanı 

                                    (Ayşe KALKANCI) (Ankara)

09.50 – 10.10            Deri testleri

                                    (Kamer GÜNDÜZ ) (Manisa)

10.10 – 10.30            Tartışma

 

10.30 – 11.00            Ara

 

11.00 – 12.00            Oturum 6

Oturum Başkanları: Filiz AKŞİT (Eskişehir) ve Dilara ÖĞÜNÇ (Antalya)

11.00 – 11.20            Mikolojik tanıda hayvan modelleri

                                    (Kenan DEĞERLİ) (Manisa)

11.20 – 11.40            Sonuçların yorumu – Laboratuvar-klinik işbirliği

                                    (Süleyha HİLMİOĞLU-POLAT) (İzmir)

11.40 -  12.00           Tartışma

 

12.00 – 12.30            Oturum 7:  Kapanış

 

 

SERBEST BİLDİRİLER ( POSTERLER )

No - Posterler

 1 - Vuran E, Şahin F, Karaarslan A.  Deri örneklerinden Malassezia türlerinin yeni bir Multipleks PZR yöntemiyle identifikasyonu

 

 2 - Gökçen H, Ergin Ç.  Muğla-Milas ilçe yerleşimi bölgesi Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından Cryptococcus neoformans izolasyonu

 

 3 - Erman-Daloğlu A, Koyuncu-Özyurt Ö, Dağlar D, Özhak-Baysan B, Öngüt G, Öğünç D.  Maya ve maya benzeri mantarların tanımlanmasında BBL CHROMagar Candida besiyerinin değerlendirilmesi

 

 4 - Çökük Gültekin A, Koç AN, Atalay A. Sistemik kandidozlu hastadan izole edilen Candida suşlarının tanısında rep-PCR yöntemlerin değerlendirmesi

 

 5 - Mutlu Sarıgüzel F, Berk E, Koç AN, Sav H, Demir G. Kan kültüründen izole edilen Candida suşlarının tanımlanmasında rep-PCR ve MALDI TOF MS’in karşılaştırılması

 

 6 - Turhan Özcan E, Çerikçioğlu N.  Kandida türlerinin tanımlanmasında API-ID32C, MALDI-TOF-MS ve altın standart 26S rDNA dizi analizi yöntemlerinin duyarlılıklarının karşılaştırılması

 

 7 - Erdoğan M, Kalkancı A, Fouad AA, Türköz Sucak G, Şenol E, Kustimur S.  Takrolimus`un Candida albicans üzerine etkisinin morfolojik olarak incelenmesi

 

 8 - Otağ F, Yarpuzlu M, Gülbudak H, Arslanköylü AE, Emekdaş G. Çocuk yoğun bakım ünitesinde Candida pelliculosa fungemisi salgını

 

  9 - Otağ F, Oktay E, Gülbudak H, Aslan G, Emekdaş G.  Yoğun Bakım Ünitesi hastaları hemokültürlerinden izole edilen Candida parapsilosis suşlarının hastane infeksiyonları bakımından değerlendirilmesi

 

10 - Fındık D, Türk Dağı H, Tuncer İ.  Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılık sonuçları

 

11 - Baran N, Güngör S, Yurtsever SG, Koçal Can F, Kurultay N.  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2012 yılında kan kültürlerinden izole edilen Candida türleri

 

12 - Güngör S, Baran N, Karaayak Uzun B, Özdemir R, Peker BO.  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2012 yılında çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida türleri

 

13 - Özperçin D, Yeğenoğlu Y.  Klinik örneklerden soyutlanan Candida türlerinde biyofilm oluşumu ve bazı antifungallere duyarlılıklarının incelenmesi

 

14 - Sav H, Koç AN, Atalay MA, Yıldız O. Sistemik Aspergilloz tanısında çeşitli yöntemlerin araştırılması

 

15 - Aslan M, Öz Y, Akşit F, Durmaz G, Akay MO.  Multiple myelomalı hastalarda galaktomannan testi yalancı pozitifliğinin değerlendirilmesi ve PCR ile karşılaştırılması

 

16 - İren-Güvenç H, Dağlar D, Özhak-Baysan B, Öngüt G, Öğünç D, Vural T.  Hematolojik maligniteli hastalardaki invazif fungal infeksiyonların tanısında galaktomannan antijen ve (1,3)-beta-d-glukan antijen testlerinin değerlendirilmesi

 

17 - Kocaöğüt E, Giray B, Haliki Uztan A, Uçar F.  Hastane kökenli Aspergillus fumigatus strainlerinin moleküler karakterizasyonu ve epidemiyolojik dağılımı

 

18 - Öz Y, Aslan M, Akşit F, Bör Ö, Gündüz E.  Mukormikoz ön tanılı iki olguda Aspergillus flavus’un neden olduğu akut invazif rinosinüzit enfeksiyonu

 

19 - Koçak BC, Hızel K, Tuncer S, Demir F, Çağlar K, Kalkancı A, Kuştimur S.  Kirli bir yaranın Cunninghamella sp. ile kolonizasyonu: Olgu sunumu

 

20 - Çorabatır C, Ülger M, Yıldırım Ö, Kuş N, Otağ F.  Korneal apse kültüründe Fusarium sp. izole edilen bir olgu

 

21 - Kutlu M, Ergin Ç, Bir F, Hilmioğlu-Polat S, Necan C, Koçyiğit A, Sayın-Kutlu S. HIV ile infekte hastada Lichtheimia corymbifera’nın etken olduğu zigomikoz: Olgu sunumu

 

22 - Sakartepe E, Kocaöğüt E, Haliki-Uztan A, Yalaz M, Kültürsay N.  Bir  yenidoğan yoğun bakım ünitesinin mikrofungal iç hava kalitesinin belirlenmesi

 

23 - Otağ F, Coşkun T, Aslan G, Direkel Ş, Özgür D, Emekdaş G.  Mersin atmosferindeki fungus sporlarının yoğunlukları ve mevsimsel dağılımı

 

24 - Gümüşkaya D.  Solunum yolu ile bulaşan fungal patojenler

 

25 - Durgut G, Kustimur S, Aydın M, Kalkancı A.  Pneumocystis jirovecii'nin tanısında Giemsa, Toluidine Blue O, direkt floresan antikor ve gerçek zamanlı PZR yöntemlerinin karşılaştırılması

 

26 - Susever S, Yıldırmak T, Kıroyun H, Şimşek Uysal F, Dere Sepetçioğlu S, Kantürk A, Altıparmak S, Yeğenoğlu Y, Öner YA.  Solunum sistemi örneklerinde Pneumocystis  jirovecii  tanısı ve konvansiyonel yöntemlerle Real Time PCR yönteminin karşılaştırılması

 

27 - Özdemir R, Baran N, Güngör S, Karaayak-Uzun B, Peker BO, Koçal Can F.  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2012 yılında tırnak kazıntılarından izole edilen dermatofitler

 

28 - Özperçin D, Susever S, Özkan A, Umarova M, Polat-Ekinci A, Uzun M, Erturan Z, Yeğenoğlu Y.  Seyrek rastlanan bir etken: Microsporum audouinii (Bir olgu nedeniyle)

 

29 - Soylar M, Metin DY, Hilmioğlu-Polat S, Dereli T, İnci R.  Bir güreş takımında Trichophyton tonsurans infeksiyonu salgını

 

30 - Pullukçu H, Varıcı-Balcı FK, Metin DY, Hilmioğlu-Polat S, Taşbakan MS, Bacakoğlu F, İnci R. Solunum örneklerinin tek başına mikolojik kültürü anlamlı mı? Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan gönderilen solunum   örneklerinin mikolojik ve klinik değerlendirmesi

 

 

TIBBİ MİKOLOJİ DERNEĞİ